• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Generalforsamling

frokost

Højdepunktet er frokosten
- vi glæder os.
 

 

 

 

Medlemmer af foreningen til Skonnerten
Marthas Restaurering indkaldes

 
 
Lørdag den 5/11 2022 kl 10.00(kaffe og rundstykker fra 9.30)
 
i Fremtidsværkstedets lokaler på Strandgade 63, Vejle

Se kortet her:

Program for generalforsamling 2022

09.30 kaffe og rundstykker

10:00     Generalforsamlingen begynder

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer. (Der kan ikke stemmes ved fuldmagt)
 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget - herunder fastlæggelse af kontingentsatser
 6. Orientering om og godkendelse af eventuelle eksklusioner
 7. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan
 8. Orientering om sejlsæson og medlemssystem
9. Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmer
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Forslag
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen, dvs. senest den 22. oktober 2022. Forslag kan sendes
på mail til formand@skonnertenmartha.dk.

Tilmelding og frokost

Man kan tilmelde sig generalforsamlingen på hjemmesiden og samtidig betale for frokost (kaffe, rundstykker og 2 stk. luksus smørrebrød for 85 kr. Øl og vand kan købes på dagen). Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne, man kan blot ikke bestille frokost uden tilmelding via conventus her, nederst i sejlplanen eller på knappen her til højre

Valg til bestyrelsen

Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Groskopf, Heidi Nystrand og Ulla Lundgaard på valg. Ulla og Jørgen genopstiller. Heidi genopstiller ikke.


Dæksobligationer.

Der udtrækkes obligationer for 2022. Der er stadig usolgte obligationer á 1000 kr til salg hos kassereren, hvis nye vil være med i lodtrækningen.

Forslag fra bestyrelsen

Forslag 1.
Bestyrelsen foreslår, at børn skal betale motorpenge på lige fod med øvrige ombordværende. Det kræver ændringer i sejladsreglerne under punkt D.2 og H.2. Se ændringsforslaget i vedhæftede kopi af sejladsregler.


Forslag 2.
Det foreslås, at generalforsamlingen regulerer tilmeldingsgebyret for kommende sejlsæson, til et beløb som svarer til betaling af motorpenge pt. 35 kr. pr. dag. Dette gøres for, at imødekomme ønsket om en mindre forudbetaling, samt for at forenkle regnskab og afregning for sejlture.
Eksempelvis
Gebyr for 7-dags ugetur på kr. 245,- (mod nuværende 340)
Gebyr for 2-dags weekendtur på kr. 70,- (mod nuværende 90)


Forslag 3
Bestyrelsen foreslår, at tilmeldingsgebyret er tabt ved alle frameldinger. Modsat i dag hvor det returneres indtil 14 dage før afgang. Det kræver ændring i sejladsreglerne under punkt F.2.

Sejldsreglerne i sin helhed med ændringeforslag kan ses Sejladsregler med ændringsforslag


Forrige side: Bliv medlem     Næste side: Martha-Posten/Martha-Mailen
{* *}